Co powiedzial Franciszek o imigrantach?

|

Papież Franciszek wypowiada się w sprawie imigracji Pa­pież Fran­ci­szek - FI­LIP­PO MON­TE­FOR­TE / AFP Pa­pież Fran­ci­szek na­pi­sał w orę­dziu na Świa­to­wy Dzień Mi­gran­ta i Uchodź­cy, że misją Ko­ścio­ła jest służ­ba naj­bied­niej­szym i po­rzu­co­nym. Za­ape­lo­wał o so­li­dar­ność z nimi i dodał, że żaden kraj nie upora się sam z wy­zwa­nia­mi, wy­ni­ka­ją­cy­mi ze zja­wi­ska imi­gra­cji. W orę­dziu "Ko­ściół bez gra­nic; matka wszyst­kich" na Świa­to­wy Dzień Mi­gran­ta i Uchodź­cy, który bę­dzie ob­cho­dzo­ny 18 stycz­nia przy­szłe­go roku, pa­pież za­ape­lo­wał o oto­cze­nie tro­ską osób naj­słab­szych i ze­pchnię­tych na mar­gi­nes, zwłasz­cza zaś ofiar ubó­stwa i no­wych form nie­wol­nic­twa. REKLAMA - Od po­cząt­ku Ko­ściół jest matką z ser­cem otwar­tym na cały świat, bez gra­nic i jako taki sze­rzy kul­tu­rę go­ścin­no­ści i so­li­dar­no­ści, zgod­nie z którą nikt nie może zo­stać uzna­ny za nie­po­trzeb­ne­go, nie na miej­scu czy do wy­rzu­ce­nia - dodał Fran­ci­szek. Zwró­cił uwagę na to, że misja ta na­bie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia w obec­nej epoce na­zna­czo­nej przez ma­so­we zja­wi­sko imi­gra­cji i po­rzu­ca­nia ziem swego po­cho­dze­nia, "w po­szu­ki­wa­niu bar­dziej ludz­kich wa­run­ków życia". - Nie­rzad­ko te ruchy mi­gra­cyj­ne wy­wo­łu­ją nie­uf­ność i wro­gość, także we wspól­no­tach ko­ściel­nych zanim po­zna­ją one hi­sto­rię życia, prze­śla­do­wań i ubó­stwa ludzi, któ­rych to do­ty­czy - stwier­dził pa­pież. Wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że wie­lo­kul­tu­ro­wy cha­rak­ter współ­cze­snych spo­łe­czeństw za­chę­ca Ko­ściół do jesz­cze więk­sze­go za­an­ga­żo­wa­nia na rzecz so­li­dar­no­ści i wzmoc­nie­nia war­to­ści gwa­ran­tu­ją­cych har­mo­nij­ną ko­eg­zy­sten­cję ludzi i kul­tur. - W tym celu nie może wy­star­czyć zwy­kła to­le­ran­cja - uważa pa­pież. Jego zda­niem ko­niecz­ne jest wy­ni­ka­ją­ce z po­wo­ła­nia Ko­ścio­ła prze­kra­cza­nie gra­nic i przej­ście od po­sta­wy "obro­ny, lęku, braku za­in­te­re­so­wa­nia" do "kul­tu­ry spo­tka­nia". Pa­pież za­uwa­żył, że ruchy mi­gra­cyj­ne na świe­cie osią­gnę­ły takie roz­mia­ry, że sku­tecz­ną od­po­wiedź na nie może za­gwa­ran­to­wać je­dy­nie "sys­te­ma­tycz­na i fak­tycz­na współ­pra­ca państw i or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych". Zja­wi­sko imi­gra­cji, jak przy­po­mniał Fran­ci­szek, do­ty­czy wszyst­kich nie tylko z po­wo­du skali tego zja­wi­ska, ale także wią­żą­cych się z nią kwe­stii spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych, po­li­tycz­nych, kul­tu­ro­wych i re­li­gij­nych. - To dra­ma­tycz­ne wy­zwa­nia sto­ją­ce przed na­ro­da­mi i wspól­no­tą mię­dzy­na­ro­do­wą - pod­kre­ślił pa­pież przy­wo­łu­jąc słowa Be­ne­dyk­ta XVI. W oce­nie Fran­cisz­ka dzia­ła­nia na rzecz po­pra­wy wa­run­ków życia imi­gran­tów i uchodź­ców, po­dej­mo­wa­ne obec­nie przez różne in­sty­tu­cje kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we, mimo "szczo­drych i god­nych po­dzi­wu wy­sił­ków", nie wy­star­czą. - Po­trzeb­na jest bar­dziej zde­cy­do­wa­na i sku­tecz­na akcja w ra­mach uni­wer­sal­nej sieci współ­pra­cy, opar­ta na ochro­nie god­no­ści i cen­tral­nym miej­scu każ­de­go czło­wie­ka - na­pi­sał pa­pież. Za jej prio­ry­te­ty uznał walkę z han­dlem ludź­mi, ła­ma­niem pod­sta­wo­wych praw, wszel­ki­mi for­ma­mi prze­mo­cy i nie­wol­nic­twa. Fran­ci­szek pod­kre­ślił, że żaden kraj sam nie upora się z trud­no­ścia­mi, wy­ni­ka­ją­cy­mi ze zja­wi­ska imi­gra­cji na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. - Na glo­ba­li­za­cję zja­wi­ska mi­gra­cji na­le­ży od­po­wie­dzieć glo­ba­li­za­cją mi­ło­sier­dzia i współ­pra­cy po to, aby wa­run­ki życia imi­gran­tów uczy­nić bar­dziej ludz­ki­mi - oświad­czył. Jed­no­cze­śnie - jego zda­niem - trze­ba po­dej­mo­wać dzia­ła­nia, by zmniej­szać przy­czy­ny zmu­sza­ją­ce całe na­ro­dy do opusz­cza­nia swych ziem, ogar­nię­tych woj­na­mi i klę­ską głodu. Pa­pież pod­kre­ślił, że w parze z so­li­dar­no­ścią wobec imi­gran­tów i uchodź­ców po­win­na iść od­wa­ga na rzecz stwo­rze­nia w wy­mia­rze świa­to­wym "bar­dziej spra­wie­dli­we­go i rów­ne­go po­rząd­ku eko­no­micz­no-fi­nan­so­we­go" oraz za­an­ga­żo­wa­nie na rzecz po­ko­ju. - Dro­dzy imi­gran­ci i uchodź­cy, zaj­mu­je­cie spe­cjal­ne miej­sce w sercu Ko­ścio­ła - za­pew­nił Fran­ci­szek.

Franciszek długo modlił się o pokój i aby nienawiść ustąpiła miejsca miłości i życzył... smacznego obiadu

|

Niech tajemnica Zmartwychwstania przywróci ufność i nadzieję - apelował dzisiaj Ojciec Święty do setek tysięcy wiernych zgromadzonych na Placu Św. Piotra.
- Dziękuję wam z całego serca za to, że tak licznie przybyliście, by podzielić się radością Wielkanocy, najważniejszą tajemnicą naszej wiary - powiedział papież przed modlitwą maryjną Regina coeli.
- Niech siła Zmartwychwstania Chrystusa dotrze do każdej osoby, zwłaszcza cierpiącej, i wszędzie tam, gdzie potrzeba ufności i nadziei - dodał Ojciec Święty.
Franciszek zaznaczył, że "Chrystus wygrał ze złem w sposób pełny i definitywny, ale to do nas, ludzi każdego czasu, należy zadanie przyjęcia tego zwycięstwa w naszym życiu i w konkretnych sytuacjach historycznych i społecznych".
- Chrzest, który czyni nas dziećmi Bożymi, Eucharystia, która jednoczy nas z Chrystusem, muszą stać się życiem, przełożyć się na postawę, zachowanie, gesty, decyzje - przypomniał papież.
Ojciec Święty na koniec znowu dał pokaz swojej pogody ducha. - Wesołych Świąt i dobrego obiadu - powiedział Franciszek.

Galeria zdjęc papieża Franciszka

|
Papież franciszek błogosławi wiernym

Papież franciszek błogosławi wiernym na placu św. Piotra

Papież franciszek błogosławi wiernym na placu św. Piotra

Modlitwa papieża Franciszka

Tłum wiernych na placu świętego Piotra
Dodaj napis

Tłumy wiernych w Rzymie - papież Franciszek pozdrawia

Papież uśmiecha przemówienie

Papież Franciszek ucieka ochronie

Pope: The joyful wonder of being Christian

|
Pope Francis celebrated morning Mass Thursday in Domus Sanctae Marthae together with staff of the Vatican Typography during which he spoke of the wonder of our encounter with the Risen Lord. 
Continuing his reflections on the Pascal Mystery as presented in the Liturgy of the Word, Thursday in the Octave of Easter, Pope Francis noted how all of the readings speak of amazement and wonder: the crowds' amazement at Peter’s healing of the crippled man and the wonder of the disciples at the Risen Christ’s appearance to them.
"Wonder is a great grace, the grace that God gives us in our encounter with Jesus Christ. It is something that draws us outside of ourselves with joy ... it is not a mere enthusiasm" like that of sports fans "when their favorite team wins", but "it's something deeper". It is having an inner experience of meeting the Living Christ and thinking that it is not possible: "But the Lord helps us understand that is the reality. It is wonderful! "
"Perhaps, the opposite experience is more common, the [experience] that human weakness and even mental illness, or the devil, lead us to believe that ghosts, fantasies, are reality: that is not of God. This joy, that is so unbelievably great, is of God. And we think, 'No, this can’t be real!'. This is the Lord's. This wonder is the beginning of the habitual state of Christians. "

Pope Francis continued, "of course we cannot live forever in [a state of] wonder. No, we really cannot. But it is the beginning. Then, this astonishment leaves an impression in the soul and spiritual consolation. It is the consolation of those who have encountered Jesus Christ”.
Pope Francis concluded: "First wonder, then spiritual consolation and finally, the last step: peace. Even in the most painful tests, a Christian never loses the peace and presence of Jesus. With a little 'courage' we can pray: 'Lord, grant me this grace which is the hallmark of our encounter with you: spiritual consolation and peace'. A peace that we cannot lose because it is ours, it is the Lord's true peace that cannot be bought or sold. It is a gift from God. This is why we ask for the grace of spiritual consolation and peace of mind, that starts with this joyful wonder of our encounter with Jesus Christ. So be it. "

Audience: The fundamental role of women in the Church

|
(Vatican Radio) For the third time this week Pope Francis returned to the topic of women in the Church in his general audience catechesis. On Holy Saturday he had dedicated his Easter Vigil Homily to the women as the first witnesses to the novelty of the Resurrection. On Tuesday morning he had spoken of the tears of the Magdalene and how we should follow her example of faith in our life’s journey. On Wednesday he expanded his reflections to the women of the world, whom he said have a special and fundamental role in the Church and the transmission of the faith . Departing from his scripted text, as is now his very own tradition, he appealed: “Mothers go forward with this witness to the Risen Christ!”. 
Looking out over the tens of thousands present, Pope Francis returned to the catechesis on teh Year of Fith and in particular the Creed. He spoke of how the in the professions of faith of the New Testament, only men are remembered as witnesses of the Resurrection, the Apostles, but not the women. “This is because, according to the Jewish Law of the time, women and children were not considered reliable, credible witnesses. In the Gospels, however, women have a primary, fundamental role. Here we can see an argument in favor of the historicity of the Resurrection: if it were a invented, in the context of that time it would not have been linked to the testimony of women. Instead, the evangelists simply narrate what happened: the women were the first witnesses. This tells us that God does not choose according to human criteria: the first witnesses of the birth of Jesus are the shepherds, simple and humble people, the first witnesses of the Resurrection are women. This is beautiful, and this is the mission of women, of mothers and women, to give witness to their children and grandchildren that Christ is Risen! Mothers go forward with this witness! What matters to God is our heart, if we are open to Him, if we are like trusting children. But this also leads us to reflect on how in the Church and in the journey of faith, women have had and still have a special role in opening doors to the Lord, in following him and communicating his face, because the eyes of faith always need the simple and profound look of love. The Apostles and disciples find it harder to believe in the Risen Christ, not the women however! Peter runs to the tomb, but stops before the empty tomb; Thomas has to touch the wounds of the body of Jesus with his hands. In our journey of faith it is important to know and feel that God loves us, do not be afraid to love: faith is professed with the mouth and heart, with the word and love”.
The crowds had formed queues since early morning around the entrance to St Peter’s Square and spilled through the barricades under the eyes of the Pontifical Swiss Guard to guarantee their place closer to where the Pope would pass in his open topped jeep, hoping to be able to personally greet the Holy Father.
The audience began promptly at 10:30 and - as has become the norm with Pope Francis - was in Italian with speakers from the Secretariat of State translating summaries into the main languages.
This morning’s audience was also enlivened by the presence of Gospel choirs composed of young people from the US and Great Britain. Reflecting the Easter spirit, they sang the Alleluia, to the joy and appreciation of Pope Francis who applauded them from the raised dais in front of St Peter’s basilica. 
And indeed, noting the large presence of young people at Wednesday’s audience, the Pope added an extra unscripted greeting for them at the end of his main catechesis: “I see that there are many young people in the Square! Young boys and girls, to you I say bring forth this certainty to the world: the Lord is Alive and walks beside us on our life’s journey! Bring forth this hope, be anchored in this hope, the hope that comes from heaven! Be anchored and bring forth the hope! You witnesses of Christ bring forth hope to this world that is aged by wars and sin! Go forward young people!”.
Below we publish a Vatican Radio transcript and translation of the full text of Pope Francis’ Wednesday General Audience: 
Dear Brothers and Sisters,
Today we turn to the Catechism of the Year of Faith. In the Creed we repeat this phrase: "He rose again on the third day, in accordance with the Scriptures". This is the very event that we are celebrating: the Resurrection of Jesus, the center of the Christian message that has resounded since the beginning and has been handed down so that it may reach us today. Saint Paul writes to the Christians of Corinth: "For I handed on to you …what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the scriptures; that he was buried; that he was raised on the third day in accordance with the scriptures; that he appeared to Cephas, then to the Twelve"(1 Cor 15:3-5). This brief confession of faith announces the Paschal Mystery, with the first appearances of the Risen Christ to Peter and the Twelve: the Death and Resurrection of Jesus is the heart of our hope. Without this faith in the Death and Resurrection of Jesus our hope would be weak, but it wouldn’0t even be hope, the Death and Resurrection of Jesus is the heart of our hope. The Apostle says: "If Christ has not been raised, your faith is vain; you are still in your sins" (v. 17). 
Unfortunately, there have often been attempts to obscure faith in the Resurrection of Jesus, and doubts have crept in even among believers themselves. A watered down faith, as we would say, not a strong faith. This is because of superficiality, sometimes because of indifference, occupied by a thousand things considered more important than the faith, or because of a purely horizontal vision of life. But it is the Resurrection that gives us the greatest hope, because it opens our lives and the life of the world to the eternal future of God, to full happiness, to the certainty that evil, sin, death can be defeated. And this leads us to live everyday realities with more confidence, to face them with courage and commitment. The Resurrection of Christ shines a new light on these daily realities. The Resurrection of Christ is our strength!
But how was the truth of faith in Christ’s Resurrection transmitted? There are two kinds of witness in the New Testament: some are in the form of the profession of the faith, namely, synthetic formulas that indicate the center of the faith. Instead, others are in the form of an account of the event of the Resurrection and the facts connected to it. The form of the profession of faith, for example, is what we have just heard, or that of the Letter to the Romanswhere Paul writes: " for, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved "(10.9). From the earliest days of the Church, faith in the Mystery of Death and Resurrection of Jesus is steadfast and clear. 
Today, however, I would like to dwell the second, on testimony in the form of the accounts that we find in the Gospels. First, we note that the first witnesses to this event were the women. At dawn, they go to the tomb to anoint the body of Jesus, and find the first sign: the empty tomb (Mk 16:1). This is followed by an encounter with a Messenger of God who proclaims: Jesus of Nazareth, the Crucified One, he is not here, he is risen (cf. vv. 5-6). The women are driven by love and know how to accept this proclamation with faith: they believe, and immediately transmit it, they do not keep it for themselves. They cannot contain the joy of knowing that Jesus is alive, the hope that fills their heart. This should also be the same in our lives. Let us feel the joy of being Christian! We believe in the Risen One who has conquered evil and death! Let us also have the courage to "go out" to bring this joy and light to all the places of our lives! The Resurrection of Christ is our greatest certainty, it is our most precious treasure! How can we not share this treasure, this beautiful certainty with others! It’s not just for us it’s to be transmitted, shared with others this is our testimony!
Another element. In the professions of faith of the New Testament, only men are remembered as witnesses of the Resurrection, the Apostles, but not the women. This is because, according to the Jewish Law of the time, women and children were not considered reliable, credible witnesses. In the Gospels, however, women have a primary, fundamental role. Here we can see an argument in favor of the historicity of the Resurrection: if it were a invented, in the context of that time it would not have been linked to the testimony of women. Instead, the evangelists simply narrate what happened: the women were the first witnesses. This tells us that God does not choose according to human criteria: the first witnesses of the birth of Jesus are the shepherds, simple and humble people, the first witnesses of the Resurrection are women. This is beautiful, and this is the mission of women, of mothers and women, to give witness to their children and grandchildren that Christ is Risen! Mothers go forward with this witness! What matters to God is our heart, if we are open to Him, if we are like trusting children. But this also leads us to reflect on how in the Church and in the journey of faith, women have had and still have a special role in opening doors to the Lord, in following him and communicating his face, because the eyes of faith always need the simple and profound look of love. The Apostles and disciples find it harder to believe in the Risen Christ, not the women however! Peter runs to the tomb, but stops before the empty tomb; Thomas has to touch the wounds of the body of Jesus with his hands. In our journey of faith it is important to know and feel that God loves us, do not be afraid to love: faith is professed with the mouth and heart, with the word and love.
After the apparitions to women, there were others: Jesus becomes present in a new way: He is the Crucified One, but his body is glorious; He did not return to an earthly life, but a new condition. At first they did not recognize him, and only through his words and deeds were their eyes opened: the encounter with the Risen Lord transforms, it gives new strength to faith, an unshakable foundation. The Risen Christ also reveals Himself to us with many signs: Sacred Scripture, the Eucharist, the other Sacraments, charity, these gestures of love bring a ray of the Risen One. 
Let us be enlightened by the Resurrection of Christ, let us be transformed by His power, so that through us the signs of death give way to signs of life in the world! I see that there are many young people in the Square! Young boys and girls, to you I say bring forth this certainty to the world: the Lord is Alive and walks beside us on our life’s journey! Bring forth this hope, be anchored in this hope, the hope that comes from heaven! Be anchored and bring forth the hope! You witnesses of Christ bring forth hope to this world that is aged by wars and sin! Go forward young people!

Below we publish the English summary of the Wednesday General Audience catechesis. 
Taking up the series of Catechesis on the Creed, we now turn to the passage: “He rose again on the third day, in accordance with the Scriptures”. Our belief in Christ’s Resurrection is the very heart of our faith, the basis of our hope in God’s promises and our trust in his victory over sin and death. The first witnesses of the Resurrection were women: moved by love to go to the tomb, they accept with joy the message of the Resurrection and then tell the good news to the Apostles. So it must be with us; we need to share the joy born of our faith in the Resurrection! In Church’s history, women have had a special role in opening doors to faith in Christ, for faith is always a response to love. With the eyes of faith, we too encounter the risen Lord in the many signs of his presence: the Scriptures, the Eucharist and the other sacraments, and the acts of charity, goodness, forgiveness and mercy which bring a ray of his Resurrection into our world. May our faith in the risen Christ enable us to be living signs in our world of the triumph of life and hope over evil, sin and death.* * *
I offer a warm welcome to all the English-speaking visitors present at today’s Audience, including those from England, Scotland, Wales, Ireland, Norway, Sweden, Australia, the Philippines, Canada and the United States. In a special way I greet the newly-ordained deacons from the Pontifical Irish College and their families. My greeting also goes to the delegation from the United States Senate. I thank the choirs for their praise of God in song. With great affection I invoke upon all of you the joy and peace which are the abiding gifts of the risen Lord.

Papież Franciszek przesadza czy też chce pokazać kapłanom jak powinno wyglądać cnotliwe, skromne życie?

|

Papież, podczas rozmowy telefonicznej z przyjacielem księdzem Jorgem Chichizolą z miasta Posadas zdradził, że chce pozostać w watykańskim hotelu, w którym przebywa od konklawe - informuje Patagonico.

Papież tłumaczył, że nie zamierza przeprowadzić się do Pałacu Apostolskiego, ponieważ woli zostać bliżej ludzi. Wyjawił, że przebywając w Domu Świętej Marty nie będzie odizolowany. Dodał, że dzielenie się wiadomościami i komentarzami z mieszkańcami watykańskiego hotelu uważa za coś pozytywnego. 
Wspomniał, że ochrona, którą początkowo doprowadzał do szaleństwa zaczyna się przyzwyczajać. Ostatnio jeden z pracowników przyniósł mu list od małych dzieci, a papież na niego odpisał.
Wspomniał również, że nie boi się ryzyka i nie będzie zmieniał swojego zachowania.

Franciszek i skromny, i roztropny: Papież mieszka w Domu Świętej Marty, bo nie chce być izolowany

|

Papież Franciszek zamierza dalej mieszkać w watykańskim Domu Świętej Marty, bo nie chce być izolowany i wie, że doprowadza "do szału" watykańską ochronę wychodząc do ludzi. Poinformował o tym zaprzyjaźniony z Jorge Mario Bergoglio ksiądz z Argentyny.
Ksiądz Jorge Chichizola z miasta Posadas, cytowany przez włoskie media, opowiedział o swej telefonicznej rozmowie z papieżem, który zadzwonił do niego z życzeniami urodzinowymi. 

Argentyński duchowny ujawnił, że jednym z tematów jego rozmowy z Franciszkiem była jego decyzja o pozostaniu w watykańskim hotelu, w którym mieszka od konklawe i o tym, by nie wprowadzać się do papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim. 

Mówiąc o pobycie papieża w Domu Świętej Marty ksiądz Chichizola stwierdził: "Uważa on za coś pozytywnego to, że może dzielić się wiadomościami i komentarzami z innymi mieszkańcami domu oraz to, że nie jest odizolowany". 

"Powiedział mi też, że doprowadza ochronę do szału, bo ciągle zbliża się do ludzi" - dodał argentyński ksiądz.

Od swego wyboru Franciszek wielokrotnie wychodził do wiernych. Ma również zwyczaj wysiadania z papamobile, którym objeżdża plac Świętego Piotra, aby pozdrowić i pobłogosławić chorych oraz niepełnosprawnych.